Jos viesti ei näy kunnolla, klikkaa tästä Tulosta Tulosta
Alue- ja elinkeinokehitys
Pääuutinen
kulma Pääuutinen kulma

Tieliikenteen turvallisuussuunnitelma vuoteen 2014 - Tavoitteet todeksi

Uusi valtakunnallinen tieliikennettä koskeva liikenneturvallisuussuunnitelma on valmistunut. Sen tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen siten, että liikennekuolemien määrä puolitetaan vuoteen 2020 mennessä. Kunnilla on tämän tavoitteen toteuttamisessa tärkeä rooli mm. lasten ja nuorten turvallistyössä ja taajamien liikenneympäristön turvallisuuden parantamisessa.

Lue lisää >

Kulmat

Yleistä toimialueelta

Laki rakennustuotteiden kansallisista hyväksyntämenettelyistä lausunnolle

Uusi rakennustuotteiden tuotehyväksyntälaki on lähtenyt 29. maaliskuuta lausuntokierrokselle. Kyse on kansallisista hyväksynnöistä, jolla voidaan osoittaa, että rakennustuote täyttää säännösten mukaiset vaatimukset. Muutos johtuu rakennustuoteasetuksen voimaan tulosta 1.7.2013 ilman siirtymäsäännöstä. Tällöin rakennustuotteiden CE- merkintä tulee pakolliseksi Suomessa kaikille harmonisoidun tuotestandardin (hEN)  mukaisille tuotteille. Valmistaja voi CE- merkitä tuotteensa ETA- menettelyn kautta /eurooppalainen tekninen arviointi /hyväksyntä, jos tuotteelle ei ole hEN:ää.

Lue lisää >

Erotinviiva

Hankintalain ja tilaajavastuulain osittaismuutos tulossa

Hallituksen esitys  hankintalain ja tilaajavastuulain osittaisuudistuksesta on annettu eduskunnalle. Lakimuutokset on tarkoitus saada voimaan heinäkuun alusta 2012. Lakimuutokset on osa hallituksen harmaan talouden torjuntaohjelmaa, joka on myös hallitusohjelman kärkihankkeita.

Lue lisää >

Erotinviiva

Palveluasumisen kilpailuttaminen ja eräitä hankintalain näkökohtia

Julkisten hankintojen neuvontayksikköön on tullut viime aikoina paljon tiedusteluja liittyen palveluasumisen järjestämiseen ja kilpailuttamiseen. Suuren kysynnän vuoksi neuvontayksikkö on katsonut tarpeelliseksi koota muutamia keskeisiä seikkoja, jotka on hyvä huomioida vanhusten ja muiden asiakasryhmien palveluasumiseen liittyvässä kilpailutusprosessissa.

Lue lisää >

Erotinviiva

Julkisten hankintojen sivusto Hankinnat.fi uudistuu

Julkisten hankintojen neuvontayksikön ylläpitämä Hankinnat.fi-sivusto uudistuu 2.4.2012. Verkkosivu-uudistuksen tavoitteena on tarjota hankintatietoa asiakaslähtöisesti ja selkeästi. Asiantuntijatiedon jäsennys on toteutettu uudella tavalla.

Lue lisää >

Erotinviiva

Kylämyönteisintä kuntaa etsitään jälleen

Suomen Kuntaliitto ja Suomen Kylätoiminta ry hakevat jälleen Vuoden kylämyönteisintä kuntaa. Onko kunnassasi hyväksi koettua yhteistyötä kyläyhdistysten ja muiden paikallisyhdistysten sekä kunnan välillä? Kuullaanko ja osallistetaanko kuntasi kuntalaisia? Ovatko resurssit paikallisille kehittäjille turvatut? Onko kunnassasi mallikkaasti järjestyt lähipalvelut?

Lue lisää >

Erotinviiva

Tuula Varis ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan

Valtioneuvosto on 15.3. nimittänyt yhteiskuntatieteiden lisensiaatti Tuula Variksen ympäristöministeriön ylijohtajan virkaan seitsemän vuoden määräajaksi 1.4.2012 lukien. Ylijohtaja toimii ministeriön ympäristönsuojeluosaston päällikkönä. Viran nykyinen haltija, ylijohtaja Pekka Jalkanen jää eläkkeelle 1.4.2012 lukien.

Lue lisää >

Erotinviiva

Maankäyttö ja asuminen

Lausunto tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta

Kuntaliitto on antanut lausunnon ympäristöministeriölle. Opas on erittäin tarpeellinen. Käytön kannalta on tärkeää, että opas on selkeä ja vastaa selkeästi ja mahdollisimman yksiselitteisesti käytännön työssä esiin nouseviin kysymyksiin. Tässä suhteessa luonnos on mennyt hyvään suuntaan suhteessa aiemmin lausunnolla olleeseen versioon.

Lue lisää >

Erotinviiva

Suomen paras maisemahanke 2012 -kilpailu on avattu!

Kilpailussa etsitään hankkeita joissa kansalaisjärjestöt taikka paikalliset tai alueelliset viranomaiset ovat onnistuneet hoitamaan, suojelemaan tai suunnittelemaan alueensa maisemia.Kilpailun voittaja lähetetään Suomen ehdokkaaksi kilvoittelemaan Euroopan neuvoston maisemapalkinnosta, joka on nyt jaossa kolmannen kerran. Hakemuksen viimeinen jättöpäivä on 14.9.2012. Kilpailun järjestävät ympäristöministeriö, Museovirasto ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Lisätietoja ympäristöministeriön sivulla.

Erotinviiva

Liikenne ja yleiset alueet

Liikennepoliittinen selonteko

Kuntaliitto on antanut lausunnon liikenne- ja viestintäministeriölle liikennepoliittisen selonteon luonnoksesta.

Lue lisää >

Erotinviiva

Koulukuljetusten kustannukset laskussa ensimmäistä kertaa 2000-luvulla

Kuntien kustannukset koulukuljetuksista laskivat vuonna 2010 ensimmäisen kerran 2000-luvulla, käy ilmi Kuntaliiton selvityksestä. Etenkin harvaan asuttujen alueiden ongelmana on, että joukkoliikenne on supistunut ja kunnat joutuvat turvautumaan kuljetuksissa takseihin ja pikkubusseihin.

Lue lisää >

Erotinviiva

Bussiliikenteen kustannukset nousseet

Bussiliikenteen kustannukset ovat nousseet viime joulukuusta tämän vuoden helmikuuhun mennessä noin 3,5 %. Kustannuksia on nostanut erityisesti valtion polttoaineveron korotus. Tämä aiheuttaa liikenteenharjoittajille maksettavien lipputukien nostamista ja mahdollisesti myös tarvetta korottaa seutu- ja kaupunkilippujen hintoja.

Lue lisää >

Erotinviiva

Henkilökuljetusopas kuljetushankintojen tueksi

Uusi Henkilökuljetusopas on valmistunut. Oppaan tavoitteena on toimia apuvälineenä kunnille henkilökuljetusten hankinnoissa. Siihen on koottu tiivistetysti kuntien henkilökuljetusten lakitausta ja kuvattu henkilökuljetusten suunnittelua joukkoliikenteeseen liittyen.

Lue lisää >

Erotinviiva

Toimitilat ja rakennuttaminen

Hallitus sopi valtion talousarviosta ja lisäbudjetista

Suurimmat säästöt kohdentuvat kuntien valtionosuuksiin, joita vähennetään asteittain siten että taso vuonna 2015 on 520 miljoonaa alempi. Sen lisäksi toteutuu hallitusohjelman mukainen 2012 -2015 vuosittainen n 630 miljoonan leikkaus. Toisaalta hallitus suuntaa kunnille tukea. Hallitus arvioi yhdessä kuntien kanssa, voidaanko kuntien velvoitteita vähentää ja normeja joustavoittaa. Lisäksi selvitetään mahdollisuudet kiinteistöverojen alarajojen nostamiseen. Vuosina 2014 - 2015 kunnille suunnataan korotettu yhteisöveron jako-osuus sekä pyritään ohjaamaan jäteveron tuotto kunnille.

Lue lisää >

Erotinviiva

Energiatehokkuusdirektiivi kriittisessä vaiheessa

EU-komission kesäkuussa 2011 julkistaman energiatehokkuusdirektiivin keskeinen tavoite on taata yhteisön 20 % päästövähennys vuoteen 2020 mennessä energiansäästön avulla. Kohderyhminä ovat kasvihuonekaasujen päästökaupan ulkopuoliset toiminnot, joista tärkeimpinä julkisten rakennusten ja kuluttajien energiankäyttö.

Lue lisää >

Erotinviiva

PuuSuomi verkosto kuntienkin apuna

Valtakunnallinen PuuSuomi-verkosto toimii Työ- ja elinkeinoministeriössä toteutettavan metsäalan strategisen ohjelman puurakentamisohjelman ohjauksessa edistäen puurakentamista ja puun käyttöä teollisuudessa. Verkoston tärkein tavoite on lisätä puutuotealan vientiä ja kansainvälistymistä sekä saada konkreettisia puurakennuskohteita käyntiin Suomessa.

Lue lisää >

Erotinviiva

Tekniset palvelut

VAARA -tiedotteet kuntiin

Kuntaliitto ja Ilmatieteenlaitos ovat sopineet, että pelastuslaitokset voivat välittää VAARA -tiedotteita kuntiin. VAARA -tiedotteita eli vaaraa aiheuttavan sään tiedotteita annetaan vuosittain noin 80 kpl. Esimerkiksi myrskytuulista tiedotetaan 20 - 36 h ennen kuin ne iskeytyvät alueelle. Tämä mahdollistaa ennakolta varautumisen tilanteen hoitamiseen.

Lue lisää >

Erotinviiva

Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä luovutti raporttinsa

Koulujen turvallisuuden parantamista pohtinut Turvallisuus perusopetuksessa -ohjausryhmä ehdottaa useita toimenpiteitä koulujen turvallisuuskasvatuksen ja -opetuksen parantamiseksi. Ohjausryhmä luovutti raporttinsa sisäasiainministeri Päivi Räsäselle ja opetusministeri Jukka Gustafssonille 14.3.

Lue lisää >

Erotinviiva

Vastaa lämpölaitos -kyselyyn

Keräämme tietoja pienistä lämpölaitoksista v. 2011. Toivomme saavamme vastaukset kyselyyn 27.4.2012 mennessä.

Lue lisää >

Erotinviiva

Ympäristönsuojelu

Selvitys koskien muutoksenhaun vaikutusta maa-ainesluvan voimassaoloon

Kuntaliitto on antanut ympäristöministeriölle lausunnon selvityksestä koskien muutoksenhaun vaikutusta maa-ainesluvan voimassaoloon.

Lue lisää >

Erotinviiva

Kuuleminen 7. ympäristöohjelmasta

EU:n komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen joka koskee 7. ympäristöohjelmaa. Kuulemisella haetaan ennen kaikkea näkemyksiä EU:n ympäristöpolitiikan painopistealueista vuoteen 2020 asti. Näkemyksiä toivotaan kansalaisilta, järjestöiltä ja julkisen hallinnon edustajilta. Kuuleminen on auki 1.6.2012 asti ja se tapahtuu netissä olevan lomakkeen avulla. Lisätietoja löytyy tästä.

Erotinviiva

LIFE+ haku on käynnistynyt

EU:n komissio on julistanut hakuun vuoden 2012 LIFE+-hankkeet. Hakuoppaat, joissa selostetaan yksityiskohtaisesti tukikelpoisuusvaatimukset ja hakumenettely, ovat saatavilla Euroopan komission verkkosivuilla. Tukea voivat saada julkiset ja/tai yksityiset yhteisöt, toimijat ja laitokset.

Lue lisää >

Erotinviiva

Kuntaliitto mukana Koulumetsät arvoonsa -hankkeessa

Keväällä 2012 käynnistynyt Koulumetsät arvoonsa - yhteistyöllä suojelua ja ympäristökasvatusta -hanke pyrkii tukemaan koulujen ja päiväkotien läheisyydessä sijaitsevan metsäluonnon säilymistä lasten ja nuorten luontoelämyksiä varten. Rakennettu puisto tai voimakkaasti harvennettu puistometsä eivät korvaa alkuperäistä metsäluontoa.  Luova leikki ja monipuoliset opetusmahdollisuudet tarjoaa parhaiten metsä, jossa vallitsee hallittu luonnontila.

Lue lisää >

Erotinviiva

Valtioneuvoston periaatepäätös haitallisten vieraslajien torjunnasta

Hallitus on 15.3.2012 hyväksynyt periaatepäätöksen haitallisten vieraslajien torjuntaa koskevasta kansallisesta vieraslajistrategiasta. Periaatepäätöksen mukaan "yhteistyötä kuntien sekä kuntien ympäristö-, terveys- ja muiden viranomaisten kanssa jatketaan haitallisten vieraslajien torjuntatyössä." Tavoitteena on, että kansallinen vieraslajistrategia otetaan ja sisällytetään osaksi eri hallinnonalojen sekä alueellisten toimijoiden kuten ELY-keskusten, maakuntaliittojen ja kuntien omaa toimintaa sekä omia strategioita ja ohjelmia. Toimia koordinoi maa- ja metsätalousministeriö. Lisätietietoja maa- ja metsätalousministeriön sivulta.

Lue lisää >

Erotinviiva

Numero 3/2012

Hae tästä uutiskirjeestä


kulma Koulutus ja tapahtumat kulma


kulma Uudet julkaisut ja selvitykset kulma


kulma Muualla verkossa kulma
Kuva

Kuva

Kuva

Kuva


Kulmat Kunnat.net www.kunnat.net | Kunta-alan uutisia Kulmat
Osoitelähde: Kuntaliiton asiakasrekisteri
Palaute: Marketta Tanskanen puh. (09) 7711
© 2010 Kuntaliitto
Tilaa uutiskirje | Lähetä uutiskirje ystävälle
Jos haluat peruuttaa uutiskirjeen tai jos
sähköpostiosoitteesi on muuttunut, klikkaa tästä.